Molnári Óvoda

„A múltat tiszteld a jelenben s tartsd a jövőnek”
(Vörösmarty Mihály)

Történeti áttekintés

Óvodánk a több mint fél évszázados múlt alatt sok változást élt meg. Az idők folyamán szerepe, rangja hol erősödött, hol gyengült, de mindig meghatározó volt a három-hétéves gyermekek nevelésében.

Az óvodát 1954-ben alapították, kezdetektől horvát nemzetiségi óvodaként működött. Az óvónőnek és a dajkának kezdetben háztól házig járva kellett meggyőzni a családokat, az óvodai nevelés előnyéről és szükségességéről.

Jellemző erre az időszakra, hogy a családok többségében, a szülők mindketten, hetes ingázóként, a távoli nagyvárosokban dolgoztak, hétvégéken a családi hát körüli teendőket látták el. A gyermekek nevelése többnyire a nagyszülőkre, főleg a nagymamákra hárult.

Az óvodában folyó munka, a szociális gondoskodás, a napközbeni teljes ellátás, őrzés, óvás, nevelés előnyeit hamar felismerték a családok.

Az óvoda vezetője: Szalai Jánosné 1958-1990-ig irányította az óvodában folyó munkát. Az óvoda dolgozóival közösen hivatástudattal, gyermekszeretettel, lelkes tenni akarással elnyerték a szülők bizalmát. Az óvodai csoport létszáma folyamatosan emelkedett, gyakran meghaladta az 50 főt. A hatékony vezetői munkának köszönhetően a község elöljárói fokozatosan fejlesztették, az óvodai munka feltételeit. Megtörtént a csoportbővítés, a két csoporthoz szükséges személyi állomány bővítése, a tárgyi fejlesztések. Mindez hatékonyabbá tette az óvodás gyerekek fejlesztését. Az óvoda dolgozói elkötelezett hívei voltak a horvát nemzetiségi tudat őrzésének, fejlesztésének, a nemzetiségi kultúra ápolásának. Felismerték, hogy identitástudatunk megőrzése érdekében már az óvodában meg kell alapozni a nemzetiségi horvát nyelv szeretetét, meg kell kezdeni áthagyományozását a következő nemzedékre.

 

Körzeti Óvodai Igazgatóság 1978-1990

Vezetője: Szalai Jánosné

Az óvodánkban folyó munka hatással volt a környező nemzetiségi óvodák életére is. Szerepe meghatározó volt, mivel 1990-ig az óvodai igazgatóság központi óvodájaként működött. Ekkor négy szomszédos horvát község óvodái alkották az önálló Óvodai Igazgatóságot. Óvodáink két gyermek csoporttal működtek, 25 fős átlag gyermek létszámmal. A nyolc óvodai csoportban közel 200 gyermekkel foglalkoztak az óvónők. A 16 óvodapedagógust, óvodatitkárt, élelmezésvezetőket, óvodánkét két dajkát, kisegítő személyzetet, fűtőket, karbantartókat foglalkoztató intézmény szervezetileg meghatározó volt, szakmailag elismertséget vívott ki magának a környéken. Idővel jelentkeztek e szervezeti felépítés, erős központi irányítás negatívumai is. A túlszabályozottság, a széttagoltság, a helyi közösségek korlátozott beleszólási joga mind konfliktusok forrása lett. A ’80-as években tapasztalható demokratikus változások hatására erősödtek az egyéni kezdeményezések, mind gyakrabban kapott hangot az önállóságra törekvés. A rendszerváltás után a helyi önkormányzatok megalakulásával, minden közösség élt az önkormányzás jogával, felbomlott az Óvoda Igazgatóság. Szalai Jánosné nyugdíjba vonulása után Kőrösi Flóriánné látta el a vezetői teendőket.

 

Községi Önkormányzat Óvodája 1991-1998

Vezetője: Kőrösi Flóriánné

A két csoporttal működő óvodában évről évre csökkent a gyermeklétszám. Óvodánk kezdetben önálló intézményként működött, majd községünk iskolájához csatolva folytattuk az óvodai nevelést.

 

Körzeti Nemzetiségi Általános és Szakképző Központ Óvodája (1998-2006)

Vezetője: Kőrösi Flóriánné

Az óvoda 1998-tól a községben működő többcélú intézmény része lett. Az országban végbemenő társadalmi, gazdasági változások az óvodát is érintették, a demográfiai apály, alacsony gyermeklétszám miatt csoportösszevonás történt. A gyermekek létszáma ekkor már csak 18 fő volt. A 2001/2002-es tanévet egy vegyes csoporttal indította a fenntartó.

A 2000-2005-ig tartó időszakban külső és belső felújítások történtek, az épület külső színezése a fűtés és világítás korszerűsítése sokat javított tárgyi feltételeinken.

2006-ban az óvodába járó gyermekek száma 13 főre csökkent.

 

Körzeti Nemzetiségi Óvoda (2007-2008)

Vezetője: Karádiné Tislér Mária

A 2007-2008-as nevelési év ismét változásokat hozott. A közös körjegyzőséget alkotó három község, Molnári, Semjénháza, Petrivente képviselő testületi létrehozták a Körzeti Nemzetiségi Óvodát. A közös fenntartású, önálló intézmény székhelye Molnári, Semjénházán és Petriventén egy-egy kihelyezett óvodai csoport működött. A vegyes csoportok létszáma a 10-12 főt sem haladta meg, ennek ellenére az érintett önkormányzatok, helyben, saját községükben kívánták működtetni az óvodai csoportot. A feladatellátást „a térben elszórt” óvodai csoportok működtetését csak az óvónők utaztatásával lehetett megoldani. Ez komoly koordináló tevékenységet, folyamatos kapcsolattartást igényelt és minden résztvevő számára rendkívül megterhelő volt. Az óvodás gyermekek számának további csökkenése, a változó jogszabályok, az egyre apadó normatív támogatás új megoldás keresésére ösztönözte a fenntartó önkormányzatokat. A 2008/2009-es tanévtől az óvodai ellátás Molnáriban lett megszervezve, a Semjénházáról érkező gyermekeket az önkormányzat saját autóbuszával szállította át.

 

Zrínyi Katerina Kistérségi Horvát Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Tagiskolái és Tagóvodái

Molnári Tagóvoda (2008-2012)

Vezetője: Karádiné Tislér Mária

Óvodánk tagintézményként, kistérségi fenntartásban folytatta munkáját. Óvodánkban, 2009-ben került bevezetésre az egységes óvoda bölcsődei ellátás, amely lehetővé teszi a két évesnél idősebb gyermekek fogadását is. Óvodánk jövője, fenntarthatósága, kihasználtsága és finanszírozhatósága szempontjából ez pozitív lépésnek bizonyult. Az intézmény gyermeklétszáma ismét 20 fő fölé emelkedett,- jelenleg 25 fő.

Az elmúlt két évben három sikeres pályázatot bonyolítottunk le. Az Oktatási Minisztérium pályázata segítségével megtörtént az épület külső szigetelése, a teljes vízvezeték hálózat, gyermekmosdó felújítása, a felnőtt szociális blokk kialakítása. Új elemként kialakításra került a pelenkázó és elkülönítő szoba. A 2010/2011- es tanévben a „Zöld gondolat és tradíció a jövőért” IPA pályázatnak köszönhetően fedett terasszal, kalandvárral, stilizált malom épülettel, kerti tavacskával, csónak homokozóval, komposztálóval bővült intézményünk. A 2012- ben záródó „ A múlt ösvényein át a közös útra” IPA pályázat az óvoda belső tárgyi eszközrendszerének bővítését tette lehetővé. A csoportszobában kialakított mini-színpad, a bábparavánok a bábkészlet a dramatizáláshoz használt fejmaszkok a gyermekek magyar és horvát nyelvű kommunikációját hivatottak fejleszteni. Mindkét IPA pályázat tartalmazott gyermekprogramokat is. A partneróvodák gyermekeivel közösen kirándultunk a Kis-Balaton környékén, a Mura, Dráva és a Balaton partján. Közösen utaztunk autóbuszon, kisvasúton, lovas kocsin, lovagoltunk, énekeltünk, táncoltunk és sokat nevettünk együtt. Meglátogattuk egymás intézményeit, bemutattuk népszokásainkat, kulturális értékeinket, óvodapedagógiai sajátosságainkat.

A történeti áttekintés tükrözi, hogy gyakran változtak az intézmény fenntartói, a dolgozók munkáltatói, de a változások közepette zavartalanul folyt az óvodások fejlesztése, nevelése. Az óvoda dolgozói, óvodapedagógusok, dajkák és kisegítő személyzet mindig arra törekedett, hogy az ide járó óvodások esztétikus környezetben, szabad, nyugodt légkörben, biztonságban éljenek. Szeretetben, sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék az óvodában töltött éveiket.
E szellemiségnek megfelelően a jövőben is arra törekszünk, hogy megőrizzük óvodásaink boldog gyermekkorát.

 

Összeállította: Karádiné Tislér Mária
Óvodavezető

Megszakítás